اگر زنى مجتهده بشود آیا باز هم بایستى از یک مجتهد مرد تقلید نماید؟

خیر، باید بر طبق نظر خودش رفتار نماید ولى دیگران نمى‏ توانند از او تقلید نمایند.