ارث و وصیّت
آیا کسی می تواند یک وارث یا همه ورّاث خود را از ارث محروم نماید؟
کسی نمی تواند وارثی را کم یا زیاد کند یا از ارث بردن محروم نماید. ولی هرکس می تواند در زمان حیاتش اموالش را به شخص یا اشخاصی اعم از فرزندان یا غیر آن ببخشد و هبه کند. البته اگر نتیجه آن فقر فرزندان باشد مذموم است.
اگر شخصى در زمان حیات، بخواهد مالى یا ملکى را به فرزندش هبه کند، آیا پس از مرگ، سایر ورّاث مى ‏توانند، مال یا ملک را از دست او بگیرند؟
اگر مال یا ملک را به تصرّف او درآورد و اگر صغیر است به عنوان ولىّ او، قبض کند (مثلاً سند را به اسم او نماید)، فرزندش مالک مى‏شود و بعد از مرگ، سایر ورّاث نمى ‏توانند متعرّض او شوند.
وصیّت کردن بر چه کسانی واجب است؟
کسانى که حقّ اللَّه مانند نماز و روزه و حجّ و زکات و خمس بر ذمه دارند و یا حقّ الناس مالى.
آیا مسلمان هم مانند بعضی پیروان ادیان الهی می تواند وصیّت کند که بعد از مرگ، جنازه اش را به جای تدفین، بسوزانند؟
جایز نیست.