آیا کسی می تواند یک وارث یا همه ورّاث خود را از ارث محروم نماید؟

کسی نمی تواند وارثی را کم یا زیاد کند یا از ارث بردن محروم نماید. ولی هرکس می تواند در زمان حیاتش اموالش را به شخص یا اشخاصی اعم از فرزندان یا غیر آن ببخشد و هبه کند. البته اگر نتیجه آن فقر فرزندان باشد مذموم است.