آیا سکّه هایی که در منزل نگهداری می کنیم زکات دارد؟

چنانچه سکّه ها حدّاقل به اندازه ۲۰ مثقال شرعی مطابق با ۱۵ مثقال عرفی (در بازار) بشود و یک سال همه آن بماند و تعویض نشود یک چهلم آن زکات دارد.