آیا تزریق خون، روزه را باطل می کند؟

تزریق خون در باطل کردن روزه، بالاتر از آمپول تقویتی است.

امّا اگر فرض شود که اصلاً جهت تقویتی نداشته باشد ـ مانند تزریق خون برای دفع مرض ـ باطل کننده نیست، هر چند احتیاط در قضای آن روز است در روزه‌ی معیّن.