آیا بر مادر واجب است بچه خود را شیر دهد؟

چنانچه بچه در اثر شیر ندادن مادر ضرر ببیند واجب است؛ امّا می تواند با هماهنگی پدر بچه دایه بگیرد.