آیا نزدیکى با زن در زمان عادت در دُبر(پشت) جایز است؟

بدون رضایت زن جایز نیست.