با توجّه به این که امر طلاق به دست مرد است، آیا مرد می‌تواند بدون هیچ دلیلی، زنش را طلاق دهد؟

از جهت طلاق دادن، می‌تواند؛ امّا آزردن و اذیت به مرد و زن مسلمان جایز نیست.