آیا اهل کتاب نجس می باشند، با وجودی که می‌دانیم مثل ما زندگی کرده و از شراب و نجاسات پرهیز می‌کنند؟

نجس نیستند؛ ولی اگر از شراب و نجاسات پرهیز نمی کنند، از آنها اجتناب شود و در غیر این صورت نیز، رعایت احتیاط خوب است.