آیا با دست زدن به کفن میّت قبل از غسل دادن او، غسل مس میت واجب می‌شود؟

بدون مسّ بدن میّت، غسل مسّ میّت واجب نمی شود.