شخصى مدیون است ولى طلبکار فراموش کرده، اگر بدهکار، طلب او را به عنوان هدیه تحویلش دهد کافی است؟

اگر به نیّت ادائ دین پرداخت کند، بریء الذمّه می شود.