عضویّت و همکاری با شرکتهای هرمی از نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟

همکاری با شرکتهایی که به صورت هرمی می باشند؛ اشکال دارد.