وقف، نذر و صدقات
کفّاره‌ی عمل نکردن به نذر چقدر است؟
کفّاره‌ی نذر مانند کفّاره‌ی ماه رمضان است، یعنی باید شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه روزه بگیرد یا یک بنده آزاد کند.
اگر گوسفند نذرى قبل از تحقق نذر تلف شود، آیا نذر از گردن شخص ساقط مى ‏شود؟
اگر گوسفند معیّنى را نذر کرده و خود باعث تلف شدنش نبوده است، اداى نذر ساقط مى ‏شود.
آیا حسینیه را مى شود به مسجد تبدیل کرد؟
وقف را نمی توان تغییر داد.
استفاده از صدقه جهت کارهاى فرهنگى جایز است؟
صدقه براى فقراء و مساکین است، استفاده از خیرات اشکالى ندارد.
آیا مى‏توان بدون اجازه پدر وسایل خانه را انفاق کرد؟ زن بدون اجازه شوهر چه؟
در هر دو صورت جایز نیست.
آیا وقف با قصد محروم کردن ورّاث از ارث صحیح است و واقع می شود؟
قصد قربت در صحّت وقف شرط نیست. پس از اجراء صیغه وقف و قبض متولّی یا حاکم شرع وقف صحیح است. البته قبض و اقباض باید در زمان حیات واقف انجام گیرد.