سوابق مبارزاتی شهید آیت الله دستغیب در اسناد ساواک
سوابق مبارزاتی شهید آیت الله دستغیب در اسناد ساواک

69 orig.jpg

70 orig.jpg

71 orig.jpg

72 orig.jpg

73 orig.jpg

74 orig

75 orig

76 orig.jpg