مسائل دفاع

مسأله 2920 ـ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدّات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله‏اى كه امكان داشته باشد از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست.
مسأله 2921 ـ اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده‏اند، چه بدون واسطه يا بواسطه عُمّال خود از خارج يا داخل واجب است دفاع از ممالك اسلامى كنند به هر وسيله‏اى كه امكان داشته باشد.
مسأله 2922 ـ اگر در داخل ممالك اسلامى نقشه‏هايى از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلّط بر ممالك اسلامى پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله‏اى كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيرى از توسعه نفوذ آنها كنند.
مسأله 2923 ـ اگر بواسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب خوف آن باشد كه تسلّط بر بلاد مسلمين پيدا كنند واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادى اجانب، چه عُمّال داخلى باشند يا خارجى.
مسأله 2924 ـ اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دُوَل اجانب، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى، تسلّط پيدا كنند اگرچه تسلّط سياسى و اقتصادى باشد، لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط، مخالفت كنند، و دُوَل اسلامى را الزام كنند به قطع اين گونه روابط.
مسأله 2925 ـ اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.
مسأله 2926 ـ اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دُوَل اسلامى‏و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام به آن نمود بر ساير دُوَل اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو ممكن است.
مسأله 2927 ـ اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض وكلاى مجلس موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به وساطت اين خيانت، از مقامى كه دارد ـ هر مقامى باشد ـ منعزل است اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند با رعايت موازين شرعى و به هر نحو كه ممكن شود.
مسأله 2928 ـ روابط تجارى و سياسى با دُوَل جائر از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمّال اسرائيل روابط تجارى دارند خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هَدم احكام اسلام هستند و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولتها.
مسأله 2929 ـ قوانين و مصّوباتى كه از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عُمّال اجانب ـ‌خَذَلَهم اللّه‏ تعالى‌ـ بر خلاف صريح قرآن كريم و سنّت پيغمبر اسلام9 مى‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رأى دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند، و آنان مجرمند و عمل كننده به رأى آنها معصيت كار و فاسق است.