خرید و فروش میوه

خريد و فروش ميوه

مسأله 2163 ـ فروش ميوه‏اى كه گُل آن ريخته و دانه بسته به طورى كه معمولاً ديگر از آفت گذشته باشد پيش از چيدن صحيح است. و نيز فروختن غوره بر درخت در صورتى كه مقدار آن تخمين زده شود، اشكال ندارد.
مسأله 2164 ـ اگر بخواهند ميوه‏اى را كه بر درخت است، پيش از آن كه گُلش بريزد بفروشند، بايد چيزى كه داراى ماليت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد، با آن ضميمه نمايند.
مسأله 2165 ـ اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى در مقابل آنها نبايد خرما بگيرند.
مسأله 2166 ـ فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى‏شود در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.
مسأله 2167 ـ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.
مسأله 2168 ـ انسان مى‏تواند از ميوه درختى كه در مسير عبور عمومى است، حتّى اگر مالك مشخّص داشته باشد، بخورد، ولى نبايد موجب فاسد شدن درخت يا ميوه شود و بنابر احتياط بايد چيزى از ميوه را با خود نبرد.