صیغه خرید و فروش

صيغه خريد و فروش

مسأله 2161 ـ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد، اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد: قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
مسأله 2162 ـ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى‏كه از خريدار مى‏گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى‏شوند.