فروش طلا و نقره

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 2184 ـ اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكّه دار باشند يا بى‏سكّه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.
مسأله 2185 ـ اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا نقدا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد. ولى اگر معامله مدّت‏دار باشد به احتياط واجب باطل است.
مسأله 2186 ـ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‏اند تحويل ندهند معامله باطل است و اگر مقدارى تحويل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحيح است.
مسأله 2187 ـ اگر فروشنده يا خريدار، تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى‏تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2188 ـ اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است مگر آن كه بداند مثلاً مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوى مى‏باشد. ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.