نقد و نسیه

نقد و نسيه

مسأله 2169 ـ اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مى‏توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند به نحوى كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را بجاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.
مسأله 2170 ـ در معامله نسيه بايد مدّت، كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدّت كاملاً معيّن نشده معامله باطل است.
مسأله 2171 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته‏اند، نمى‏تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى‏تواند پيش از تمام شدن مدّت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2172 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته‏اند، مى‏تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد يا معامله را فسخ كند و در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد.
مسأله 2173 ـ اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى‏داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است. ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى‏داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى‏دهم، تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى‏فروشم گرانتر حساب مى‏كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
مسأله 2174 ـ كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.