غنیمت

غنيمت

مسأله 1891 ـ اگر مسلمانان به امر امام7 با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى‏شود و مخارجى را كه براى غنيمت كرده‏اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام7 صلاح مى‏داند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام7 است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند. و آنچه در زمان غيبت امام7 در جنگ از كفّار گرفته مى‏شود بنابر احتياط نيز حكم غنيمت را دارد.


زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد

مسأله 1892 ـ اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد، بايد به اذن حاكم شرع باشد و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى‏گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله 1893 ـ اگر كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.
مسأله 1894 ـ اگر كافر ذمّى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مسأله 1895 ـ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با كافر ذمّى شرط كند كه خمس آن را بدهد.
مسأله 1896 ـ اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد ولىّ او بايد خمسش را بدهد.