مستحبّات و مکروهات آب آشامیدن

مستحبّات آب آشاميدن

مسأله 2721 ـ در آشاميدن آب چند چيز مستحب است:
اوّل: آب را به طور مكيدن بياشامد.
دوم: در روز ايستاده آب بخورد.
سوم: پيش از آشاميدن آب «بسم اللّه‏» و بعد از آن «الحمد للّه‏» بگويد.
چهارم: به سه نفس آب بياشامد.
پنجم: از روى ميل آب بياشامد.
ششم: بعد از آشاميدن آب حضرت اباعبداللّه‏7 و اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد.


مكروهات آب آشاميدن

مسأله 2722 ـ زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب و در شب به حال ايستاده مكروه است و نيز آشاميدن آب با دست چپ و همچنين از جاى شكسته كوزه يا ظرف و جايى كه دسته آن است مكروه مى‏باشد.