مستحبّات و مکروهات غذا خوردن

مستحبات غذا خوردن

مسأله 2719 ـ چند چيز در غذا خوردن مستحب است:
اوّل: هر دو دست را پيش از غذا بشويد.
دوم: بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند.
سوم: ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد و پيش از غذا اوّل ميزبان دست خود را بشويد، بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به كسى كه طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اوّل كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست ميزبان برسد.
چهارم: در اوّل غذا «بسم اللّه‏» بگويد ولى اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هر كدام آنها گفتن «بسم اللّه‏» مستحب است.
پنجم: با دست راست غذا بخورد.
ششم: با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.
هفتم: اگر چند نفر سر يك سفره نشسته‏اند هر كسى از غذاى جلوى خودش بخورد.
هشتم: لقمه را كوچك بردارد.
نهم: سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.
دهم: غذا را خوب بجود.
يازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند.
دوازدهم: انگشتها را بليسد.
سيزدهم: بعد از غذا خلال نمايد ولى با چوب انار و چوب ريحان و نى و برگ درخت خرما خلال نكند.
چهاردهم: آنچه بيرون سفره مى‏ريزد، جمع كند و بخورد، ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب است آنچه مى‏ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد.
پانزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد.
شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد.
هفدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمك بخورد.
هيجدهم: هنگام غذا خوردن بنشيند و غذا بخورد.
نوزدهم: هنگام غذا خوردن تكيه ندهد.
بيستم: ميوه را پيش از خوردن، با آب بشويد.
و مستحب است يك سوم معده را براى غذا و يك سوم را براى آب و يك سوم را براى راحت نفس كشيدن قرار دهد.


مكروهات غذا خوردن

مسأله 2720 ـ چند چيز در غذا خوردن مكروه است:
اوّل: در حال سيرى غذا خوردن.
دوم: پر خوردن و در خبر است كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز، از شكم پر بدش مى‏آيد.
سوم: نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن.
چهارم: خوردن غذاى داغ.
پنجم: فوت كردن چيزى كه مى‏خورد يا مى‏آشامد.
ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چيز ديگر شدن.
هفتم: پاره كردن نان با كارد و هر بى‏احترامى به آن.
هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا.
نهم: پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبيده، به طورى كه چيزى در آن نماند.
دهم: پوست كندن ميوه (در ميوه‏هايى كه معمولاً با پوست خورده مى‏شود).
يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملاً آن را بخورد.
و همچنين غذا خوردن در حال راه رفتن و به اندازه سير شدن مكروه است.