روزه مسافر

احكام روزه مسافر

مسأله 1778 ـ مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواند، نبايد روزه بگيرد و مسافرى كه نمازش را تمام مى‏خواند مثل كسى‏كه شغلش مسافرت يا سفر او سفر معصيت است، بايد در سفر روزه بگيرد.
مسأله 1779 ـ مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد. ولى اگر براى فرار از روزه باشد مكروه است و همچنين است مطلق سفر قبل از پايان شب بيست و سوم ماه رمضان، مگر اين كه سفر براى حج يا عمره يا به جهت ضرورتى باشد.
مسأله 1780 ـ اگر غير روزه رمضان روزه معيّن ديگرى بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نبايد در آن روز مسافرت كند. و اگر در سفر باشد بنابر احتياط واجب بايد قصد كند كه ده روز در جايى بماند و آن روز را روزه بگيرد.
مسأله 1781 ـ اگر نذر كند روزه بگيرد و روز آن را معيّن نكند، نمى‏تواند آن را در سفر بجا آورد. ولى چنانچه نذر كند كه روز معيّنى را در سفر روزه بگيرد بايد آن را در سفر بجا آورد. و نيز اگر نذر كند روز معيّنى را چه مسافر باشد يا نباشد، روزه بگيرد بايد آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگيرد.
مسأله 1782 ـ مسافر مى‏تواند براى خواستن حاجت سه روز در مدينه طيّبه روزه مستحبّى بگيرد.
مسأله 1783 ـ كسى كه نمى‏داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگيرد و در بين روز مسأله را بفهمد روزه‏اش باطل مى‏شود. و اگر تا مغرب نفهمد روزه‏اش صحيح است.
مسأله 1784 ـ اگر فراموش كند كه مسافر است، يا فراموش كند كه روزه مسافر باطل مى‏باشد و در سفر روزه بگيرد روزه او باطل است.
مسأله 1785 ـ اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را تمام كند و اگر پيش از ظهر مسافرت كند، وقتى به حدّ ترخّص برسد يعنى به جايى‏برسد كه مردم شهر را نبيند يا صداى اذان را نشنود، نبايد روزه آن روز را ادامه دهد و اگر پيش از آن روزه را باطل كند كفّاره نيز بر او واجب است.
مسأله 1786 ـ اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش برسد، يا به جايى برسد كه مى‏خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام نداده، بايد آن روز را روزه بگيرد و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نيست ولى امساك مستحب است.
مسأله 1787 ـ اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، يا به جايى برسد كه مى‏خواهد ده روز در آنجا بماند، نبايد آن روز را روزه بگيرد.
مسأله 1788 ـ مسافر و كسى كه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در روزه ماه رمضان جماع نمايد و در خوردن و آشاميدن كاملاً خود را سير كند.