مستحقّین زکات

شرايط كسانى كه مستحقّ زكاتند

مسأله 2005 ـ كسى كه زكات مى‏گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد، ولى از سهم مؤلفة قلوبهم مى‏توان به غير شيعه زكات داد اگر تأليف قلب شود، و اگر از راه شرعى شيعه بودن كسى ثابت شود و به او زكات بدهد، و زكات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نبوده، لازم نيست دوباره زكات بدهد.
مسأله 2006 ـ اگر طفل يا ديوانه‏اى از شيعه فقير باشد، انسان مى‏تواند به ولىّ او زكات بدهد، به قصد اين كه آنچه را مى‏دهد ملك طفل يا ديوانه يا مصرف آنها باشد.
مسأله 2007 ـ اگر به ولىّ طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مى‏تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين، زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى‏كه زكات به مصرف آنان مى‏رسد نيّت زكات كنند. و اگر طفل مميّز است و اطمينان دارد كه در همان مواردى صرف مى‏كند كه ولىّ او صرف مى‏كرد، مى‏توان به خود طفل نيز داد و همچنين به سفيه، با اطّلاع ولىّ او، مى‏توان زكات داد.
مسأله 2008 ـ به فقيرى كه گدايى مى‏كند، مى‏شود زكات داد، ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى‏كند نمى‏شود زكات داد.
مسأله 2009 ـ به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مى‏آورد،مى‏توان زكات داد مشروط به اينكه زكات را در معصيت صرف نكند.
مسأله 2010 ـ به كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى‏شود زكات داد. ولى اگر زن براى خرجى‏خودش قرض كرده باشد شوهر نمى‏تواند بدهى او را از زكات بدهد، بلكه اگر كس ديگرى هم كه مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى‏خود قرض كند احتياط واجب آن است كه بدهى او را از زكات ندهد.
مسأله 2011 ـ انسان نمى‏تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولى ديگران مى‏توانند به آنان زكات بدهند.
مسأله 2012 ـ اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و خدمتكار خود نمايد اشكال ندارد.
مسأله 2013 ـ اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد پدر مى‏تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.
مسأله 2014 ـ پدر مى‏تواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد پسر هم مى‏تواند براى آن كه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.
مسأله 2015 ـ به زنى كه شوهرش مخارج او را مى‏دهد، يا خرجى نمى‏دهد، ولى زن مى‏تواند او را به دادن خرجى مجبور كند، نمى‏شود زكات داد.
مسأله 2016 ـ زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى‏توانند به او زكات بدهند. ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور كند، نمى‏شود به آن زن زكات داد.
مسأله 2017 ـ زن مى‏تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگرچه شوهر، زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
مسأله 2018 ـ سيّد نمى‏تواند از غير سيّد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات، كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مى‏تواند از غير سيّد زكات بگيرد. ولى فقط به مقدارى كه براى مخارج سالانه‏اش ناچار است بگيرد و اگر در اثناء سال بى‏نياز شد آن را پس بدهد يا با اذن زكات دهنده به مصرف مستحقّين زكات برساند.
مسأله 2019 ـ به كسى كه معلوم نيست سيّد است يا نه، مى‏شود زكات داد.