احکام ظرفها

احكام ظرفها

مسأله 226 ـ ظرفى كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده خوردن و آشاميدن از آن ظرف حرام است و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهايى كه بايد با چيز طاهر انجام داد، استعمال كنند. بلكه احتياط مستحب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را گرچه ظرف هم نباشد استعمال نكنند.

مسأله 227 ـ خوردن و آشاميدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها، حرام است ولى استفاده آنها در زينت اتاق حرام نيست و نگاه داشتن نيز حرام نمى‏باشد.

مسأله 228 ـ ساختن ظرف طلا و نقره و مزدى كه براى آن مى‏گيرند حرام نيست.

مسأله 229 ـ خريد و فروش ظرف طلا و نقره و پولى هم كه فروشنده مى‏گيرد حرام نيست.

مسأله 230 ـ گيره استكان كه از طلا يا نقره مى‏سازند اگر بعد از برداشتن استكان ظرف به آن گفته شود، استعمال آن، چه به تنهايى و چه با استكان، حرام است و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعى ندارد.

مسأله 231 ـ استعمال ظرفى كه روى آن را آب طلا يا آب نقره داده‏اند اشكال ندارد.

مسأله 232 ـ اگر فلزى را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز بقدرى باشد كه به آن ظرف، ظرف طلا يا نقره نگويند استعمال آن مانعى ندارد.

مسأله 233 ـ استعمال ظرف طلا و نقره حرام است؛ هر چند كه از آن غذا بردارند و در ظرف كوچكتر بريزند كه يك نوع استعمال است ولى اگر از ابتدا براى پرهيز از استعمال ظرف طلا و نقره آن ظرف را در ظرف ديگرى خالى كنند و بعد، از آن ظرف غذا بخورند اشكالى ندارد.

مسأله 234 ـ استعمال بادگير قليان و غلاف شمشير و كارد و قاب قرآن اگر از طلا يا نقره باشد اشكال ندارد ولى از عطردان و سرمه‏دان و مثل اينها بنابر احتياط واجب بايد اجتناب كرد.

مسأله 235 ـ استعمال ظرف طلا يا نقره در حال ناچارى اشكال ندارد و براى وضو و غسل هم در حال تقيّه مى‏شود ظرف طلا و نقره را استعمال كرد، بلكه گاهى واجب است.

مسأله 236 ـ استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر اشكال ندارد.