اذان و اقامه

اذان و اقامه

مسأله 906 ـ براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى يوميّه اذان و اقامه بگويند، و سه مرتبه گفتن: «اَلصَّلاة» پيش از نماز عيد فطر و قربان مستحب است. و در نمازهاى واجب ديگر سه مرتبه «اَلصَّلاة» را به قصد رجاء بگويد.
مسأله 907 ـ مستحب است در اولين روزى كه بچّه به دنيا مى‏آيد يا پيش از آن كه بند نافش بيفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگويند.
مسأله 908 ـ اذان هيجده جمله است: «اَللَّهُ‏ُ اَكبَرُ» چهار مرتبه «اَشهَدُ اَنْ لااِلٰهَ الّا اللّهُ‏ُ، اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ‏ِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، حَيَّ عَلى خَيرِ العَمَل، اَللّهُ‏ُُ اَكبَرُ، لااِلٰهَ الّا اللّهُ‏ُ» هر يك دو مرتبه، و اقامه هفده جمله است يعنى دو مرتبه «اَللّه‏ُ اَكبَرُ» از اوّل اذان و يك مرتبه «لااِلٰهَ الّا اللّهُ‏ُ» از آخر آن كم مى‏شود و بعد از گفتن «حَيَّ عَلى خَيرِ الْعَمَلِ» بايد دو مرتبه «قَد قامَتِ الصَّلوةُ» اضافه نمود.
مسأله 909 ـ «اَشهَدُ اَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللّهِ‏ِ» جزء اذان و اقامه نيست ولى خوب است بعد از «اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ‏ِ»، به قصد تيمّن و تبرّك گفته شود.


ترجمه اذان و اقامه

«اَللّه‏ُ اَكبَرُ»: خداى تعالى بزرگتر از آن است كه او را وصف كنند.
«اَشهَدُ اَنْ لااِلٰهَ الّا اللّه‏ُ»: شهادت مى‏دهم كه غير خدايى كه يكتا و بى همتا است خداى ديگرى سزاوار پرستش نيست.
«اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه‏ِ» يعنى شهادت مى‏دهم كه حضرت محمّد بن عبداللّه‏9 پيغمبر و فرستاده خدا است.
«اَشهَدُ اَنَّ عَليّاً اَميرُالمُؤمِنينَ وَلِيُّ اللّه‏ِ» يعنى شهادت مى‏دهم كه حضرت على7 اميرالمؤمنين و ولىّ خدا بر همه خلق است.
«حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ» يعنى بشتاب براى نماز
«حَيَّ عَلَى الفَلاحِ» يعنى بشتاب براى رستگارى.
«حَيَّ عَلى خَيرِ الْعَمَل» يعنى بشتاب براى بهترين كارها كه نماز است.
«قَد قامَتِ الصَّلاةُ» يعنى به تحقيق نماز برپا شد.
«لااِلٰهَ الّا اللّه‏» يعنى خدايى سزاوار پرستش نيست مگر خدايى كه يكتا و بى همتا است.
مسأله 910 ـ نبايد بين جمله‏هاى اذان و اقامه زياد فاصله انداخت و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد، بايد دوباره آن را از سر بگيرد.
مسأله 911 ـ اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بيندازد چنانچه غنا شود، يعنى به طور آوازه خوانى كه در مجالس لهو و لعب معمول است اذان و اقامه را بگويد، حرام است.
مسأله 912 ـ در پنج نماز اذان ساقط مى‏شود:
اوّل: نماز عصر روز جمعه.
دوم: بين نماز ظهر و عصر روز عرفه كه روز نهم ذى حجّه است، براى كسى كه در عرفات باشد.
سوم: بين نماز مغرب و عشاء شب عيد قربان، براى كسى كه در مشعر الحرام باشد.
چهارم: نماز عصر و عشاء زن مستحاضه.
پنجم: نماز عصر و عشاى كسى كه نمى‏تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند.
و در اين پنج نماز در صورتى اذان ساقط مى‏شود كه با نماز قبلى فاصله نشود يا فاصله كمى بين آنها باشد.
مسأله 913 ـ اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، كسى كه با آن جماعت نماز مى‏خواند، مى‏تواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد.
مسأله 914 ـ اگر براى خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببيند جماعت تمام شده تا وقتى كه صفها به هم نخورده و جمعيت متفرّق نشده مى‏تواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد.
مسأله 915 ـ در جايى كه عدّه‏اى مشغول نماز جماعتند، يا نماز آنان تازه تمام شده و صفها به هم نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادى يا با جماعت ديگرى كه برپا مى‏شود نماز بخواند، با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط مى‏شود:
اوّل: آن كه براى آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند.
دوم: آن كه نماز جماعت باطل نباشد.
سوم: آن كه نماز او و نماز جماعت در يك مكان باشد، پس اگر نماز جماعت، داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگويد.
مسأله 916 ـ اگر در شرط دوم از شرطهايى كه در مسأله پيش گفته شده شك كند، يعنى شك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه، اذان و اقامه از او ساقط است ولى اگر در يكى از دو شرط ديگر شك كند مستحب است اذان و اقامه بگويد.
مسأله 917 ـ كسى كه اذان و اقامه ديگرى را مى‏شنود مستحب است هر قسمتى را كه مى‏شنود تكرار كند.
مسأله 918 ـ كسى كه اذان و اقامه ديگرى را شنيده، چه با او گفته باشد يا نه، در صورتى كه بين آن اذان و اقامه و نمازى كه مى‏خواهد بخواند زياد فاصله نشده باشد، مى‏تواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد.
مسأله 919 ـ اگر مرد اذان زن را بشنود، اذان از او ساقط نمى‏شود. بلكه اگر قصد لذّت هم نداشته باشد، ساقط شدن اذان محلّ اشكال است.
مسأله 920 ـ اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد، ولى در جماعت زنان اگر زن اذان و اقامه بگويد كافى است.
مسأله 921 ـ اقامه بايد در حال ايستاده و با طهارت و رو به قبله و بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگويند صحيح نيست.
مسأله 922 ـ اگر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بگويد، مثلاً «حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ» را پيش از «حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ» بگويد بايد از جايى كه ترتيب به هم خورده، دوباره بگويد.
مسأله 923 ـ بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد و اگر بين آنها به قدرى فاصله دهد كه اذانى را كه گفته اذان اين اقامه حساب نشود مستحب است دوباره اذان و اقامه را بگويد و نيز اگر بين اذان و اقامه و نماز به قدرى فاصله دهد كه اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، مستحب است دوباره براى آن نماز، اذان و اقامه بگويد.
مسأله 924 ـ اذان و اقامه بايد به عربى صحيح گفته شود پس اگر به عربى غير صحيح بگويد، يا به جاى حرفى حرف ديگر بگويد، يا مثلاً ترجمه آنها را به فارسى‏بگويد صحيح نيست.
مسأله 925 ـ اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً يا از روى فراموشى پيش از وقت بگويد باطل است.
مسأله 926 ـ اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه بايد اذان را بگويد، ولى اگر مشغول اقامه شود و شك كند كه اذان گفته يا نه، گفتن اذان لازم نيست.
مسأله 927 ـ اگر در بين اذان يا اقامه پيش از آن كه قسمتى را بگويد شكّ كند كه قسمت پيش از آن را گفته يا نه، بايد قسمتى را كه در گفتن آن شك كرده بگويد، ولى اگر در حال گفتن قسمتى از اذان يا اقامه شك كند كه آنچه پيش از آن است گفته يا نه، گفتن آن لازم نيست.
مسأله 928 ـ مستحب است انسان در موقع گفتن اذان، رو به قبله بايستد و با وضو يا غسل باشد و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نمايد و بكشد و بين جمله‏هاى اذان كمى فاصله دهد و بين آنها حرف نزند.
مسأله 929 ـ مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته‏تر بگويد و جمله‏هاى آن را به هم نچسباند، ولى به اندازه‏اى كه بين جمله‏هاى اذان فاصله مى‏دهد، بين جمله‏هاى اقامه فاصله ندهد.
مسأله 930 ـ مستحب است بين اذان و اقامه يك قدم بردارد، يا قدرى بنشيند يا سجده كند يا ذكر بگويد يا دعا بخواند، يا قدرى ساكت باشد يا حرفى بزند يا دو ركعت نماز بخواند ولى حرف زدن بين اذان و اقامه نماز صبح مستحب نيست و نماز خواندن بين اذان و اقامه نماز مغرب را به اميد ثواب بياورد.
مسأله 931 ـ مستحب است كسى را كه براى گفتن اذان معيّن مى‏كنند، عادل و وقت شناس و صدايش بلند باشد و اذان را در جاى بلند بگويد.