نیّت

واجبات نماز

واجبات نماز يازده چيز است: اوّل: نيّت، دوم: قيام يعنى ايستادن، سوم: تكبيرة الاحرام يعنى گفتن اللّه‏ اكبر در اوّل نماز، چهارم: ركوع، پنجم: سجود، ششم: قرائت، هفتم: ذكر، هشتم: تشهّد، نهم: سلام، دهم: ترتيب، يازدهم: موالات يعنى پى در پى بودن اجزاء نماز.
مسأله 932 ـ بعضى از واجبات نماز ركن است، يعنى اگر انسان آنها را بجا نياورد، يا در نماز اضافه كند عمداً باشد يا اشتباهاً، نماز باطل مى‏شود. و بعضى ديگر ركن نيست، يعنى اگر عمداً كم يا زياد شود، نماز باطل مى‏شود و چنانچه اشتباهاً كم يا زياد گردد نماز باطل نمى‏شود و ركن‌هاى نماز پنج چيز است: اوّل: نيّت. دوم: تكبيرة الاحرام. سوم: قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و قيام متّصل به ركوع، يعنى ايستادن پيش از ركوع. چهارم: ركوع. پنجم: دو سجده.


نيّت

مسأله 933 ـ انسان بايد نماز را به نيّت قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد، و لازم نيست نيّت را از قلب خود بگذراند و همچنين لازم نيست به زبان بگويد كه چهار ركعت نماز ظهر مى‏خوانم قربة الى اللّه‏.
مسأله 934 ـ اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نيّت كند كه چهار ركعت نماز مى‏خوانم و معيّن نكند ظهر است يا عصر، نماز او باطل است. و نيز كسى كه مثلاً قضاى نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا نماز ظهر را بخواند، بايد نمازى را كه مى‏خواند، در نيّت معيّن كند.
مسأله 935 ـ اگر كسى مثلاً خواست نماز ظهر بخواند ولى موقع شروع نماز اشتباهاً بجاى لفظ ظهر، لفظ عصر به زبان او آمد يا اينكه در قلبش بجاى ظهر مثلاً عصر اشتباهاً خطور كرد ولى انگيزه او از اين عمل نماز ظهر بود مانعى ندارد و نمازش صحيح است.
مسأله 936 ـ انسان بايد از اوّل تا آخر نماز به نيّت خود باقى باشد، پس اگر در بين نماز به طورى غافل شود كه اگر بپرسند چه مى‏كنى، نداند چه بگويد، نمازش باطل است.
مسأله 937 ـ انسان بايد فقط براى انجام امر خداوند عالم نماز بخواند، پس كسى كه ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است خواه فقط براى مردم باشد، يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد.
مسأله 938 ـ اگر قسمتى از نماز را هم براى غير خدا بجا آورد، نماز باطل است، چه آن قسمت واجب باشد مثل حمد و سوره، چه مستحب باشد مانند قنوت، بلكه اگر تمام نماز را براى خدا بجا آورد ولى براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى مثل مسجد، يا در وقت مخصوصى مثل اوّل وقت، يا به طرز مخصوصى، مثلاً با جماعت نماز بخواند، نمازش باطل است. ولى اگر ريا در مقدّمات عمل باشد مثل طريقه راه رفتن به سوى مسجد، نماز باطل نمى‏شود.
مسأله 939 ـ عُجب در نماز و ريا بعد از نماز باعث بطلان نماز نمى‏شود اگرچه حرام است.