احکام نگاه کردن

احكام نگاه كردن

مسأله 2515 ـ نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است. و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولى اگر بدون قصد لذّت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى‏باشد و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد و بواسطه نگاه كردن هم انسان نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط بايد جاهايى را كه مثل ران و شكم معمولاً مى‏پوشاند نگاه نكند.
مسأله 2516 ـ اگر انسان بدون قصد لذّت به زنهاى اهل كتاب مثل زنهاى يهود و نصارا نگاه كند در صورتى كه نترسد كه به حرام بيفتد و پوشش آنها در حدّ متعارف باشد، اشكال ندارد.
مسأله 2517 ـ زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى‏فهمد و به حدّى رسيده كه مورد نظر شهوانى است بپوشاند.
مسأله 2518 ـ نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگرچه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد. و نگاه كردن به عورت بچّه مميّز هم حرام است. ولى زن و شوهر مى‏توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
مسأله 2519 ـ مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند و خوف فتنه نباشد، مى‏توانند به مقدارى از بدن يكديگر كه معمولاً در حضور محارم پوشيده نمى‏شود نگاه كنند و از آنچه معمولاً پوشيده مى‏شود به احتياط واجب اجتناب كنند.
مسأله 2520 ـ مرد نبايد با قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است.
مسأله 2521 ـ عكس گرفتن مرد از زن نامحرم حرام نيست ولى اگر براى عكس برداشتن مجبور شود كه حرام ديگرى انجام دهد مثلاً دست به بدن او بزند يا نظرش به صورت زينت شده او يا به ساير بدن او بيفتد، نبايد عكس او را بردارد و اگر زن نامحرمى را بشناسد در صورتى كه آن زن متهتّك نباشد نبايد به عكس او نگاه كند.
مسأله 2522 ـ اگر در حال ناچارى، زن بخواهد زن ديگر، يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند، يا عورت او را آب بكشد، بايد چيزى در دست كند كه دست او به عورت نرسد و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگر، يا زنى‏غير زن خود را تنقيه كند، يا عورت او را آب بكشد.
مسأله 2523 ـ اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند، نبايد او را نگاه كند.
مسأله 2524 ـ اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند بنابر احتياط واجب بايد آيينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد.