عقد دائم

احكام عقد دائم

مسأله 2493 ـ ازدواج دائم با زن پنجم براى كسى كه چهار زن دائم دارد جايز نيست، مگر اينكه بعضى از آنها را طلاق دهد، كه اگر طلاق رجعى بود بايد بعد از اتمام عدّه، زن پنجم را عقد كند.
مسأله 2494 ـ زنى كه عقد دائم شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذّتى كه او مى‏خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند. و اگر در اينها از شوهر تمكين كند، تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه در كتب ذكر شده بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند، چه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است.
مسأله 2495 ـ اگر زن در كارهايى كه در مسأله پيش گفته شد تمكين از شوهر نكند گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد ولى مهر او از بين نمى‏رود.
مسأله 2496 ـ مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند.
مسأله 2497 ـ مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست، ولى اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد بايد خرج سفر او را بدهد.
مسأله 2498 ـ زنى كه از شوهر تمكين مى‏كند اگر مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى‏تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاكم شرع و اگر ممكن نباشد به عدول مؤمنين و اگر آن هم ممكن نباشد به فُسّاق مؤمنين مراجعه نمايد و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد مى‏تواند با اجازه گرفتن از حاكم شرع، در هر روز به اندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند، در موقعى كه مشغول تهيه معاش است تمكين شوهر بر او واجب نيست.
مسأله 2499 ـ مرد نمى‏تواند زن دائمى خود را به طورى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بى شوهر، لكن واجب نيست هر چهار شب يك شب نزد او بماند.
مسأله 2500 ـ شوهر نمى‏تواند بيش از چهار ماه، نزديكى با عيال دائمى خود را ترك كند مگر با رضايت او.
مسأله 2501 ـ اگر در عقد دائم مهر را معيّن نكنند عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديكى كند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند بدهد.
مسأله 2502 ـ اگر موقع خواندن عقد دائم براى دادن مهر مدّتى معيّن نكرده باشند، زن مى‏تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ديگر نمى‏تواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد.